پروژه دکلهای تلسکوپی 4 مداره ملک مکان

پروژه های ویژه

تامین و اجرای خط 230 کیلوولت – بنگلادش

پروژه های ویژه

تامین برج 1000 کیلومتر خط انتقال – سوريه

پروژه های ویژه

پروژه احداث خط 132 کیلوولت میسان به غرب العماره در کشور عراق

پروژه های ویژه

تامین و اجرای بلندترین خط انتقال 400 کیلوولت – ایران

پروژه های ویژه

پروژه دکلهای تلسکوپی 4 مداره ملک مکان

پروژه های ویژه

rty56

تامین برج 1000 کیلومتر خط انتقال – سوريه

پروژه های ویژه

تامین و اجرای بلندترین خط انتقال 400 کیلوولت – ایران

پروژه های ویژه

تامین و اجرای خط 230 کیلوولت – بنگلادش

پروژه های ویژه

پروژه احداث خط 132 کیلوولت میسان به غرب العماره در کشور عراق

پروژه های ویژه

ویرایش
پروژه خط انتقال 63KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط ۶۳ كيلوولت فولاد آذربايجان فولاد آذربايجان NN,AA,CC
2 خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان برق آذربايجان NN,AA,CC
3 خط ۶۳ كيلوولت كارخانه گندله سازي اردكان برق یزد NN,AA,CC
ویرایش
پروژه خط انتقال 132KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط ۱۳۲ كيلو ولت ياسوج – دروهان برق خوزستان آونگانی T۳-۲
2 خط ۱۳۲ كيلو ولت اسفراين وزارت صنايع T۶۰-MS
3 استاب خط ۱۳۲ كيلوولت اروند كنار گراويت HS۲-۱۰
ویرایش
پروژه خط انتقال 230KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 ساخت برجهاي ۲۳۰ كيلوولت سنندج – مريوان برق غرب DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰
2 خط ۲۳۰ کیلوولت سوریه صانرژی AS-CS-DS/DE
3 خط ۲۳۰ كيلوولت زاهدان – بم برق سيستان و بلوچستان LA,MA,LT,HT
ویرایش
پروژه خط انتقال 400KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط ۴۰۰ کیلوولت سوریه صانرژی ۴SL, ۴SC, ۴S۱۰, ۴S۱۰ SPECIAL, ۴S۳۰,۴S۶۰, ۴S۶۰ SPECIAL, ۴ST
2 خط ۴۰۰ كيلوولت مشهد – سرخس سازمان توسعه برق S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰
3 خط ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه كنگان – جم برق فارس T۳۰,T۶۰,DC۹۰, S۲EM
ویرایش
تلسکوپی
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط 3۳کیلوولت بافق شرکت توانمهر SP4C3 , SP4C40 , SPC60
2 برجهای 63 کیلوولت گلزار – امیرآباد برق منطقه ای هرمزگان PGA-53 , PGA-T15 , PGA-T60
3 خط 63 کیلوولت دولت آباد برق منطقه ای غرب SC3 , TC30 , TC60

گواهی نامه ها


pe-govahinameh


pe-govahinameh1


pe-govahinameh2


pe-govahinameh3


pe-govahinameh4


pe-govahinameh5


pe-govahinameh6


pe-govahinameh7


pe-govahinameh8


pe-govahinameh9